CheckRoyal5

KPI

FileOrderRegion5

7DangerousDay2560

 

logo MOPH Region5

เว็บไซท์สำหรับสื่อสาร ประสานงาน สืบค้นข้อมูล และเป็นแหล่งเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการสุขภาพในเขต 5 ทั้ง 8 จั้งหวัด ได้แก่ ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

 

 

กำหนดการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 5 รอบที่ 1 ปี 2560

timetable1 2560

ประชาสัมพันธ์

- หนังสือที่ สธ 0203/38979 ถึงหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า  รายละเอียด

 

หนังสือราชการ

 

- Download สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ในการจัดซื้อยาร่วม เขตสุขภาพที่ 5 (ราชบุรี) (28 เม.ย. 60 : 14.07 น.)

 

- สธ 0241 / ว 378 ลว 27 เมษายน 2560 รายชื่อ Child Project Manager (CPM) ในระดับจังหวัดและอำเภอ (27 เม.ย. 60 : 10.46 น.)

 

- สธ 0204.05/ว 491 ลว 27 เมษายน 2560 ขอเชิญตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดนครปฐม และ Food Safety 4.0 เขตสุขภาพที่ 5  (28 เม.ย. 60 : 10.38 น.)ด่วนที่สุด

 

- สธ 0241/ว 375 ลว 27 เมษายน 2560 ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดสรรตำแหน่งว่างเพื่อคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ของเขตสุขภาพที่ 5  (27 เม.ย. 60 : 16.05 น.)ด่วนที่สุด

 

- Download ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างเขตสุขภาพที่ 5 ที่ให้จังหวัดทบทวน (27 เม.ย. 60 : 10.11 น.)

 

- Download เอกสารไฟล์นำเสนอผลการดำเนินงานของ PM (27 เม.ย. 60 : 09.31 น.)

 

- Download ผลงาน Best practise เขตสุขภาพที่ 5 (26 เม.ย. 60 : 18.46 น.)

 

- สธ 0241/ว 362 ลว 25 เมษายน 2560 ขอเชิญประชุมทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และแผนพัฒนากำลังคนระยะ 5 ปี และการจัดสรรแพทย์ใช้ทุน ปี 2560 ของเขตสุขภาพที่ 5 (26 เม.ย. 60 : 11.11 น.)ด่วนที่สุด

  

- Download เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 4/2560 (23 เม.ย. 60 : 10.46 น.)

 

- สธ 0241 / ว 332 ลว 19 เมษายน 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4/2560 ===ศูนย์วิชาการ(20 เม.ย. 60 : 11.01 น.)

 

- สธ 0241 / ว 331 ลว 1 เมษายน 2560 นำเสนอผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกของ Project Manager (PM) เขตสุขภาพที่ 5 (20 เม.ย. 60 : 11.01 น.)

 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2560 (14มีนาคม 2560) (18 เม.ย. 60 : 17.14 น.)

 

- สรุปมติที่ประชุมการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2560วันพุธที่ 14 มีนาคม 2560(18 เม.ย. 60 : 17.14 น.)

 

- สธ 0241 /ว 328 ลว 12 เมษายน 2560 ขอส่งสรุปมติที่ประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 11/2560(14 เม.ย. 60 : 14.18 น.)

 

- สธ 10035/ว4066 ลว 30 มีนาคม 2560 แจ้งประกาศกระทรวงสาธาณสุข 2 เรื่องระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 20) และเรื่องระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) (11 เม.ย. 60 : 14.18 น.)ด่วนที่สุด

 

- พบ 0032.003/1016 ลว 10 เมษายน 2560 ขอเชิญประชุมวิเคราะห์ความเป็นไปได้และพัฒนารูปแบบการบริหารงานสาธารณสุขในอำเภอเขตสุขภาพที่ 5 (10 เม.ย. 60 : 14.19 น.)

 

- สธ 0241/ว316 ลว 7 เมษายน 2560 ขอเชิญประชุมพิจารณาข้อมูลเพื่อการจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน (7 เม.ย. 60 : 16.04 น.)

 

- สธ 0241/ว315 ลว 7 เมษายน 2560 รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของ Project Manager(PM) เขตสุขภาพที่ 5 (7 เม.ย. 60 : 15.57 น.)

 

- สธ 0205.03/ 4397 ลว 4 เมษายน 2560 แนวทางการจัดทำสไลด์ประกอบการนำเสนอในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข(เพิ่มเติม) (7 เม.ย. 60 : 11.55 น.)

 

- ดาวน์โหลดไฟล์สรุปผลการอภิปรายร่วมระหว่าง Service Plan 11 สาขาและกลุ่มวัยผูสูงอายุ ผู้พิการ ร่วมกับกรมการแพทย์ในการประชุมสัมมนาพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการและวิชาการระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพที่ 5 ในวันที่ 3-4 เมษายน 2560 ณ รพ.พหลพลพยุหเสนา (5 เม.ย. 60 : 13.20 น.)

 

- สธ 0241/ ว 304 ลว 4 เมษายน 2560 ขอส่งสรุปมติที่ประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 10/2560 (4 เม.ย. 60 : 16.52 น.)

 

- สธ 0241/ ว 303 ลว 3 เมษายน 2560 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 (4 เม.ย. 60 : 13.58 น.)

 

- สธ 0241/ ว 300 ลว 3 เมษายน 2560 ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหารเวชภัณฑ์ยา เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2560(3 เม.ย. 60 : 10.38 น.)

 

- สธ 0241/ ว 284 ลว 29 มีนาคม 2560 ขอส่งคำสั้่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมเขตสุขภาพที่ 5 (31 มี.ค. 60 : 14.38 น.)

 

- รบ 0032.2/ว 1732 ลว 31 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากร (31 มี.ค. 60 : 14.00 น.)

 

- รบ 0032.2/ว 1731 ลว 31 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (31 มี.ค. 60 : 14.00 น.)

 

- สธ 0241/ ว 283 ลว 29 มีนาคม 2560 ขอส่งคำสั้่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมเขตสุขภาพที่ 5(31 มี.ค. 60 : 14.38 น.)

 

- รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ตามโครงการฯ (31 มี.ค. 60 : 14.33 น.)ด่วนที่สุด

 

- สธ 0241/ ว 297 ลว 31 มีนาคม 2560 ขอข้อมูล 43 แฟ้ม (31 มี.ค. 60 : 14.09 น.)

 

- ไฟล์ ตรวจราชการ คณะที่ 1 รวม 8 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 5

- ไฟล์ ตรวจราชการ คณะที่ 4 รวม 8 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 5

 

- สธ 0241/ ว 294 ลว 30 มีนาคม 2560 รายชื่อคณะทำงานอาหารปลอดภัยและคณะทำงานสิ่งแวดล้อม Green & Clean ระดับจังหวัด (30 มี.ค. 60 : 15.06 น.)

 

- รบ 0032.2/02/ว 1688 ลว 29 มีนาคม 2560 ขอเชิญประชุมการเชื่อมโยงภาครัฐด้วยบริการผ่านตู้ KIOSK (30 มี.ค. 60 : 12.26 น.)

 

- สธ 0706.60/294 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (28 มี.ค. 60 : 11.33 น.)

 

- สธ 0205.06/7215 ลว 16 มีนาคม 2560 การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Social Media (Facebook) (28 มี.ค. 60 : 11.33 น.)

 

- สธ 0241/ ว 275 ลว 27 มีนาคม 2560 ขอส่งสรุปมติที่ประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 9/2560 (27 มี.ค. 60 : 14.06 น.)

 

- ปข 0032.202/0285 ลว 27 มีนาคม 2560 แจ้งเลื่อนการประชุมเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาตา เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1 (27 มี.ค. 60 : 13.36 น.)ด่วนที่สุด

 

- สธ 0241/ ว 269 ลว 23 มีนาคม 2560 หนังสือการจัดทำแผน Action Plan MOPH 4.0 เขตสุขภาพที่ 5 ::: Download เอกสารเพิ่มเติม (24 มี.ค. 60 : 9.48 น.)

Download รายละเอียดประเด็นต่าง ๆ ในการจัดทำแผน Action plan moph 4.0

Download Slide MOPH 4.0

 

- สธ 0241/ ว 267 ลว 22 มีนาคม 2560 ขยายเวลารับสมัครบุคลากรเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2560 (23 มี.ค. 60 : 11.48 น.)ด่วนที่สุด

 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการปรเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และ สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (22 มี.ค. 60 : 14.48 น.)

 

- "เอกสารการประชุมพิจารณา(ร่าง) แผนปฎิบัติการ มาตรการ แผนความร่วมมือเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณ ระยะ 5 ปี ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560" (22 มี.ค. 60 : 14.45 น.)

 

- สธ 0241/ ว 254 ลว 20 มีนาคม 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา 3 สาขาหลัก (20 มี.ค. 60 : 16.30 น.)

 

- สธ 0241/ ว 251 ลว 20 มีนาคม 2560 ขอเชิญประชุมสัมมนาพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการ และวิชาการระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพที่ 5 (20 มี.ค. 60 : 16.25 น.)

 

- สธ 0241/ ว 247 ลว 20 มีนาคม 2560 ขอเชิญประชุมซักซ้อมการนำเสนอ สป. สัญจร (20 มี.ค. 60 : 15.04 น.)

 

- พบ 0032.2/ ว 1541 ลว 17 มีนาคม 2560 ขอส่งแผนและรายชือคณะทำงานการเยี่ยมสำรวจและให้คำปรึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการด้านสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพที่ 5 (17 มี.ค. 60 : 17.00 น.)

 

- ปข 0032.202/ 276 ลว 15 มีนาคม 2560 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาตาเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1 (17 มี.ค. 60 : 11.15 น.)

 

 - สธ 0241/ว 231 ลว 13 มีนาคม 2560 ขอส่งสรุปมติที่ประชุม (16 มี.ค. 60 : 16.38 น.)

 

 - พบ 0032.003/ว 229 ลว 6 มีนาคม 2560 ขอเชิญประชุม คณะทำงานวิจัย สาธารณสุขอำเภอ (16 มี.ค. 60 : 9.31 น.)

 

 - สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต (15 มี.ค. 60 : 16.36 น.)

 

 - รบ 0032.2/02/ว. 1298 ลว 10 มีนาคม 2560 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาสุขภาพจิตและจิตเวชสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1 (15 มี.ค. 60 : 15.46 น.)

 

- Download ไฟล์เอกสารปฏิบัติการ รองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข (14 มี.ค. 60 : 16.45 น.)

 

- สธ0241/ว 226 ลว 10 มีนาคม 2560 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 5 (14 มี.ค. 60 : 16.16 น.)

 

- Download เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 3/2560 (13 มี.ค. 60 : 16.12 น.)

 

- กจ 0032.002/438 ลว 13 มีนาคม 2560 ขอเชิญประชุมคระกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาศัลยกรรม เขตสุขภาพที่ 5 (13 มี.ค. 60 : 11.32 น.)


 - สธ.0241/ว 218 ลว 9 มีนาคม 2560 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร (PA) (10 มี.ค. 60 : 10.59 น.) 

     - Download แบบรายงานผลฯ PA 5 เดือน

     - Download รายละเอียด PA Process Small Success


- สธ.0241/ว 189 ลว 7 มีนาคม 2560 ขอข้อมูลอาคารที่เข้าร่วมโครงการ "อาคาร 100 ปี สธ." เพิ่มเติม (9 มี.ค. 60 : 16.30 น.)


- สธ.0241/ว 190 ลว 7 มีนาคม 2560 ขอเชิญประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ MOPH 4.0 ด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๕ ระดับเขตและจังหวัด(7 มี.ค. 60 : 16:59 น.)

เอกสารประกอบการทำแผน THAILAND 4.0 ของเขตสุขภาพที่ 5 ในวันที่ 10 มีนาคม 2560

- Download สรุปนวัตกรรม 4.0 ของเขตสุขภาพที่ 5

- Download ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข

- Download One Page MOPH 4.0 ด้านสาธารณสุข

- Download แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ รองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข

- Download เขต 1-13

- Download กรมวิชาการ


 

- สธ.0241/ว 196 ลว 8 มีนาคม 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2560 และร่วมรับการตรวจเยี่ยมของปลัดกระทรวงสาธารณสุข || คณะกรรมการเขตศูนย์วิชาการ (8 มี.ค. 60 : 13.19 น.)

 

- สธ.0241/ว 189 ลว 7 มีนาคม 2560 ขอส่งสรุปมติที่ประชุม (7 มี.ค. 60 : 11.19 น.)

 

- รบ 0032/912 ลว 2 มีนาคม 2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (7 มี.ค. 60 : 11.16 น.)

 

- Download สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ในการจัดซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ 5 (หัวหิน) (6 มี.ค. 60 : 13.26 น.)

 

- รบ 0032.2/02/ว 1139 2 มีนาคม 2560 ขอเชิญประชุมบูรณาการการเชื่อมโยงภาครัฐด้วยบริการผ่านตู้ KIOSK (6 มี.ค. 60 : 11.45 น.)่ด่วน

 

- สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ในการจัดซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ 5 (เพชรบุรี) (2 มี.ค. 60 : 10.00 น.)

 

พรบ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 (1 มี.ค. 60 : 16.45 น.)

 

- สธ.0241/ว 173 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2560 รับสมัครบุคลากรเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (1 มี.ค. 60 : 16.45 น.)่ด่วนที่สุด

 

"สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ในการจัดซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ 5 (กาญจนบุรี)" (1 มี.ค. 60 : 12.13 น.)

 

- ติดตามการเงินการคลัง ปี 60 เขต 5 (1 มี.ค. 60 : 11.11 น.)

 

- สธ.0241/ว 163 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญทีมประชาสัมพันธ์และผู้เกี่ยวข้อง เข้า่วมอบรม ESB (28 ก.พ. 60 : 13.30 น.)

 

- สธ.0241/ว 164 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2560 การจัดซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพ (28 ก.พ. 60 : 10.50 น.)

 

- สธ.0241/ว 147 ลว 21 กุมภาพันธ์ 2560 ขอแจ้งกำหนดการการเยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ ปีงบประมาณ 2560 (27 ก.พ. 60 : 17.05 น.)

 

- ขอเชิญประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ MOPH 4.0 ด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 (24 ก.พ. 60 : 17.01 น.)

่ด่วนที่สุด

 

- Download เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 2/2560 (23 ก.พ. 60 : 15.46 น.)

 

- งบจังหวัดที่ผ่านการพิจารณาที่ต้องใส่รวมกับแผนงบภาคปี 2561 (22 ก.พ. 60 : 22.50 น.)

 

- แบบฟอร์มเสนอโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยังยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศประจำปีงบประมาณ 2561 (งบภาคปี 61) (22 ก.พ. 60 : 22.50 น.)

- แบบฟอร์มคำของบประมาณโครงการของสำนักงบประมาณ

 

- ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2560 (22 ก.พ. 60 : 12.19 น.)

 

- กำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2560 รอบที่ 1/2560 จังหวัดเพชรบุรี (22 ก.พ. 60 : 11.33 น.)

 

- กำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2560 รอบที่ 1/2560 จังหวัดสมุทรสาคร (22 ก.พ. 60 : 11.33 น.)

 

- ไฟล์แบบสอบถามข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุขตาม Service Plan และกลุ่มวัย (22 ก.พ. 60 : 10.31 น.)

 

- สธ. 0241/ ว 150 ลว 22 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5 Version Thailand 4.0 และการจัดทำแผนคำของบภาคกลาง ปี 2560 (22 ก.พ. 60 : 12.02 น.)

 

- สธ. 0241/ ว 157 ลว 21 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ประเทศ 4.0 ด้านสาธารณสุข (21 ก.พ. 60 : 12.02 น.)

 

- สธ. 0241/ ว 146 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2560 ขอส่งสรุปมติที่ประชุม (20 ก.พ. 60 : 16.22 น.)

 

- สธ.0032.2/02/ว 824 ลว 17 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (17 ก.พ. 60 : 11.38 น.)

 

- สธ.0241/ว 145 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2560 >>>>>>>ศูนย์วิชาการ(17 ก.พ. 60 : 11.38 น.)ด่วนมาก

 

- สธ.0228.11/595 ลว 26 มกราคม 2560 ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (17 ก.พ. 60 : 11.34 น.)

 

Download - รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2560 (15 ก.พ. 60 : 16.12 น.)

 

- สธ.0203/ว 1 ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขทุกสายงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคคลากรสาธารณสุข "ขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียร ปี 2560" (14 ก.พ. 60 : 16.24 น.)

 

- สธ.0032.2/ว.003 ลว 10 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 สาขาแพทย์แผนไทย (14 ก.พ. 60 : 14.54 น.)


- สธ. 0241/ว 129 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและแผนยุทธศาสตร์ (14 ก.พ. 60 : 11.39 น.)


- ส่งสรุปมติที่ประชุม Monday Conference 14 กุมภาพันธ์ 2560 (14 ก.พ. 60 : 11.21 น.)


- สธ. 0032.2/02/ว 358 ลว 10 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญประชุมปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูล เขตสุขภาพที่ 5 (10 ก.พ. 60 : 14.21 น.)


- สธ. 0201.039/ว 358 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2560 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ของเขตสุขภาพ (9 ก.พ. 60 : 10.39 น.)


- สธ. 0241/ว 124 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2560 ขอส่งสรุปมติที่ประชุม (8 ก.พ. 60 : 16.10 น.)


- Download ไฟล์ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2560 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมสวนสามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม


- กำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2560 รอบที่ 1/2560 จังหวัดราชบุรี (6 ก.พ. 60 : 11.33 น.)


- สธ. 0241/ว 92 ลว 30 มกราคม 2560 แจ้งรายชื่อข้าราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ สายงานแพทย์ (3 ก.พ. 60 : 8.33 น.)


- รบ. 0032/ 0410 ลว 30 มกราคม 2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (2 ก.พ. 60 : 15.04 น.)


- สธ. 0241/ว 96 ลว 1 กุมภาพันธ์ 2560 ขอให้จัดส่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559(1 ก.พ. 60 : 15.43 น.)


- กำหนดตรวจราชการจังหวัดราชบุรี รอบที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 (1 ก.พ. 60 : 10.34 น.)


- สส. 0032.2/830 ลว 26 มกราคม 2560 ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง "การวินิจฉัยภาวะสมองตายและ resuscitate donor" (1 ก.พ. 60 : 10.34 น.)


- สธ. 0241/ว 91 ลว 30 มกราคม 2560 ขอข้อมูลผลการดำเนินงาน PCC (31 ม.ค. 60 : 16.48 น.)


- สธ. 0241/ว 90 ลว 30 มกราคม 2560 ขอส่งสรุปมติที่ประชุม (31 ม.ค. 60 : 16.48 น.)


- สธ. 0241/ว 89 ลว 30 มกราคม 2560 ขอรายชื่อแพทย์เชี่ยวชาญ 6 สาขา (31 ม.ค. 60 : 16.48 น.)


- สธ. 0241/ว 94 ลว 31 มกราคม 2560 แจ้งสรุปมติที่ประชุม การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2560|| >>> ศูนย์วิชาการ(31 ม.ค. 60 : 16.31 น.)


 - Download ไฟล์รายงานค่าใช้จ่ายในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เขตสุขภาพที่ 5 --> ขอความร่วมมือรายงานด่วนและส่งข้อมูลภายในวันที่ 23 ม.ค. 2560 ด่วนที่สุด


- ศธ. 6803.13/ว 059 ลว 8 ธันวาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผล การควบคุมภายในและมาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน" (27 ม.ค. 60 : 14.31 น.)


- พบ. 0032.003/ว 0084 ลว 25 มกราคม 2560 ขอเชิญประชุมคณะทำงานวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารงานสาธารณสุขในอำเภอ เขตสุขภาพที่ 5 (25 ม.ค. 60 : 10.47 น.)


- สธ. 0241/ว 79 ลว 25 มกราคม 2560 ขอความร่วมมือดำเนินการจัดการระบบข้อมูลแรงงานต่างด้าว (25 ม.ค. 60 : 14.59 น.)


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1/2560 จังหวัดสุพรรณบุรี (25 ม.ค. 60 : 09.55 น.)


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1/2560 จังหวัดสมุทรสงคราม (25 ม.ค. 60 : 09.55 น.)


- สธ. 0241/ว 67 ลว 23 มกราคม 2560 ขอให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานการป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรบนถนน (Quick Win) กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 (25 ม.ค. 60 : 09.40 น.) ด่วนที่สุด


- พบ. 0032.008/ว 0071 ลว 23 มกราคม 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสาธารณสุขในอำเภอ เขตสุขภาพที่ 5 เรียนเชิญสาธารณสุขอำเภอ (24 ม.ค. 60 : 16.56 น.)

- พบ. 0032.008/ว 0072 ลว 23 มกราคม 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสาธารณสุขในอำเภอ เขตสุขภาพที่ 5 เรียนเชิญคณะกรรมการและคณะทำงาน (24 ม.ค. 60 : 16.57 น.)


- สธ. 0241/ว 76 ลว 24 มกราคม 2560 การปรับชื่อโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ เป็น "โครงการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้" (24 ม.ค. 60 : 13.46 น.) ด่วนที่สุด


- สธ. 0241/ว 59 ลว 23 มกราคม 2560 ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์แผนไทย ด้านเวชปฏิบัติเวชกรรมไทยภายในเขตสุขภาพที่ 5 (23 ม.ค. 60 : 15.22 น.) ด่วนที่สุด


- สธ. 0241/ว 63 ลว 23 มกราคม 2560 ขอเชิญประชุมทบทวนการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีวัดกระทรวงสาธารณสุข (23 ม.ค. 60 : 14.10 น.) ด่วน


- สธ. 0241/ว 61 ลว 23 มกราคม 2560 ขอเชิญประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 5 (23 ม.ค. 60 : 14.01 น.) ด่วน


- สธ. 0241/ว 57 ลว 23 มกราคม 2560 สำรวจแผนการนำยางพาราไปใช้ในการดำเนินโครงการของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2560 (23 ม.ค. 60 : 10.32 น.)


 - Download ไฟล์บทสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เขตสุขภาพที่ 1-12


 - Download ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


- สธ. 0205.06/ว 16 เรื่อง แนวปฏิบัติในการนำเสนอวีดิทัศน์หรือสื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (23 ม.ค. 60 : 10.24 น.)


- สธ. 02040.17/ 679 ลว 12 มกราคม 2560 การปรับชื่อโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลืทพระเกียรติฯ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ เป็น "โครงการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้" (23 ม.ค. 60 : 10.24 น.)


 - ปข 0032.201/275 ลว 20 มกราคม 2560 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 5-- กำหนดการ --| -- แบบตอบรับ --


 - Download แผ่นพับหลักสูตรการฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 1 ใบสมัครเข้ารับการอบรม -- สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม


- นฐ. 0032.102/ ว 147 ลว 10 มกราคม 2560 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยแบบ R2R เขตสุขภาพที่ 5 (20 ม.ค. 60 : 9.04 น.)เอกสารแนบ


 - Download ไฟล์นำเสนอสำหรับการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 13.30 - 18.30 น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า


 - Download ไฟล์รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 12/2559 วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 09.15 - 14.40 น. ณ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์


- สธ. 0241/ว 47 ลว 18 มกราคม 2560 ขอเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพและการวิเคราะห์ผลภาพถ่ายจอตา สำหรับพยาบาลเขตสุขภาพที่ 5 (19 ม.ค. 60 : 11.04 น.)


- สธ. 0241/ว 45 ลว 17 มกราคม 2560 ประกาศศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 (17 ม.ค. 60 : 14.48 น.)


- สธ. 0241/ว 44 ลว 17 มกราคม 2560 ขอสนับสนุนชุดทำแผล (17 ม.ค. 60 : 14.48 น.)


- สรุปรายงานสถานการณ์น้ำท่วม เขตสุขภาพที่ 5 ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. (12 ม.ค. 60 : 17.58 น.)


- สธ. 0241/ว 29 ลว 16 มกราคม 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2560 เรียนคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (16 ม.ค.60 : 13.43 น.)

- สธ. 0241/ว 27 ลว 16 มกราคม 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2560 เรียนผู้อำนวยการศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 5 (16 ม.ค.60 : 13.43 น.)


- สธ. 0241/ว 27 ลว 16 มกราคม 2560 แจ้งสรุปมติที่ประชุม การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 12/2559 เรียนคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (16 ม.ค.60 : 09.30 น.)

- สธ. 0241/ว 27 ลว 16 มกราคม 2560 แจ้งสรุปมติที่ประชุม การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 12/2559 เรียนผู้อำนวยการศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 5 (16 ม.ค.60 : 09.30 น.)


- สธ. 0241/ว 25 ลว 14 มกราคม 2560 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 (16 ม.ค.60 : 09.30 น.)


- สธ. 0204.06/451 ลว 10 มกราคม 2560 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการผู้ประสบอุบัติเหตุ (16 ม.ค.60 : 09.28 น.)


- สธ. 0228.04/363 ลว 10 มกราคม 2560 การรณรงค์คัดกรองสายตาและมอบแว่นตาตามโครงการเด็กไทยสายตาดี ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 (16 ม.ค.60 : 09.21 น.)


- สธ. 0241/ว 19 ลว 13 มกราคม 2560 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพและการวิเคราะห์ผลถ่ายจอตา สำหรับพยาบาล เขตสุขภาพที่ 5 (13 ม.ค.60 : 17.07 น.)


- สส. 0032.2/ว 142 ลว 10 มกราคม 2560 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 5 (11 ม.ค. 60 : 11.57 น.)


- สธ. 0201.0310/ว 1062 ลว 29 ธันวาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (10 ม.ค. 60 : 17.16 น.)


- ศธ. 0519.25/1552 ลว 26 ธันวาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เตรียมตัวอย่างไร กับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ และการวิเคราะห์ปัญหา กรณีศึกษา ว่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (10 ม.ค. 60 : 17.13 น.)


- กจ. 0032.002/019 ลว 10 มกราคม 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาศัลยกรรม เขตสุขภาพที่ 5 (10 ม.ค. 60 : 10.28 น.)


- สธ. 0032.008/17 ลว 5 มกราคม 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสาธารณสุขในอำเภอ เขตสุขภาพที่ 5 (6 ม.ค. 60 : 13.29 น.)


- สธ. 0241/ว 11 ขอยกเลิกการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5 (6 ม.ค. 60 : 12.23 น.) ด่วนที่สุด


- สธ. 0241/ว 8 ลว 6 มกราคม 2559 สำรวจข้อมูลการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ร่วมระดับเขตสุขภาพ (6 ม.ค. 60 : 10.19 น.)

 - Download ไฟล์แบบสำรวจรายการและจำนวนวัสดุการแพทย์ที่จะจัดซื้อร่วมระดับเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560


- สธ. 0205.06/1043 ประชาสัมพันธ์ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 (6 ม.ค. 60 : 10.18 น.)


- สธ. 0205.06/1028 ประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.30 - 16.30 น. เพื่อสร้างเสริมให้ข้าราชการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายหรือกิจกรรมทางกายมากขึ้น (6 ม.ค. 60 : 10.15 น.)


- สธ. 0228.04/40521 ลว 20 ธันวาคม 2559 ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมประจำปี 2560 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย (6 ม.ค. 60 : 10.13 น.)


 - Download ไฟล์แนวทางและแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สำหรับเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2560


- สธ. 0241/ว 3 ลว 4 มกราคม 2560 ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสถานพยาบาลเอกชน และร้านขายยา ในเขตพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 (4 ม.ค. 60 : 10.10 น.)


- พบ.0032.2/ว 007961 30 ธันวาคม 2559 การแจ้งความประสงค์ให้เยี่ยมสำรวจภายในระดับเขตและการสร้างทีมพี่เลี่ยงระดับเขต (30 ธ.ค. 59 : 14.15 น.)


- สธ 0241/ว 709 ลว. 29 ธันวาคม 2559 ขอความร่วมมือให้รายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (29 ธ.ค. 59 : 16.10 น.)

 - Download ไฟล์แบบฟอร์มรายงานผลการจัดกิจกรรมฯ


- สธ 0241/ว 706 ลว. 29 ธันวาคม 2559 แจ้งรหัสการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2560 (23 ธ.ค. 59 : 16.30 น.)


- สธ 0241/ว 703 ลว. 23 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2560 (23 ธ.ค. 59 : 16.25 น.) ด่วนที่สุด


 - Download ไฟล์เอกสารประกอบการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 5 รอบที่ 1 ปี 2560


 - Download ไฟล์เอกสาร ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 12/2559 วันที 28 ธันวาคม 2559


 - Download ไฟล์สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมพงษธา โรงพยาบาลโพธาราม


-  ด่วนที่สุด สพ 0032.102/9088 ลว. 13 ธันวาคม 2559 ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการเรื่อง "RDU hospital จากนโยบายสู่การปฏิบัติจากปฐมภูมิสู่ตติยภูมิ" เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบ 2560 โดยดร.นพ.พิศิษฐ์ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวง ร่วมเปิดงานและมอบนโยบายการทำงาน RDU เขตสุขภาพที่ 5 (13 ธ.ค. 59 : 16.30 น.)


- สธ 0241/ว 698 ลว. 23 ธันวาคม 2559 การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด

 - Download ไฟล์รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560


- รบ 0032/ว 3238 ลว. 22 ธันวาคม 2559 ขอเชิญคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัยเขตสุขภาพที่ 5 ประชุม ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 675 ลว. 20 ธันวาคม 2559 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5 และขอเชิญประชุม


 - Download ไฟล์สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 29/11/59 ที่ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม


- สธ 0241/ว 674 ลว. 19 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 12/2559 เชิญผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 5 ด่วน

- สธ 0241/ว 674 ลว. 19 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 12/2559 เชิญผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ ด่วน


- สธ 0241/ว 673 ลว. 19 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2559 ด่วนที่สุด


ด่วนที่สุด!! Download เอกสารปรับแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2559 และขอความกรุณาส่งแผนที่ทบทวน ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลับมายังสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 ทาง E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สำเนาถึง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยส่งกลับมาภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น. (***เนื่องจากท่าน สธน.และเขตสุขภาพที่ 5 จำเป็นต้องใช้แผนยุทธศาตร์ฯ นี้ในการจัดทำแผน M&E ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559)


 - Download ไฟล์ นำเสนอประชุมซ้อมการนําเสนอในการประชุมสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 16/12/59 ที่ รพ.นครปฐม

- สธ 0241/ว 672 ลว. 16 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุม(ร่วมประชุมพัฒนาระบบข้อมูลบริการสุขภาพ สาขา 3 สาขาหลัก) ด่วนที่สุด!!


- สธ 0241/ว 661 ลว. 13 ธันวาคม 2559 ขอความร่วมมือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจับเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ร่วมเขตสุขภาพที่ 5


- สธ 0241/ว 665 ลว. 15 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมซักซ้อมการนําเสนอในการประชุมสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 12/2559 ด่วนที่สุด!!


- สธ 0241/ว 662 ลว. 14 ธันวาคม 2559 การจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 (14 ธ.ค. 59 : 19.51 น.)

 - Download ไฟล์สรุปรายละเอียดโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560


 - Download ไฟล์ PA KPI และไฟล์นำเสนอต่างๆ ของการประชุมพัฒนาระบบข้อมูลบริการสุขภาพ วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมนราทร ชั้น 4 อาคาร 45 ปี โรงพยาบาลโพธาราม (14 ธ.ค. 59 : 17.48 น.)


- สพ 0032.102/9085 ลว. 13 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2560 (13 ธ.ค. 59 : 16.30 น.)


- รบ 0032.1/12671/ว 660 ลว. 13 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อ ครั้งที่ 1/2560 (13 ธ.ค. 59 : 16.14 น.)


- สธ 0241/ว 660 ลว. 13 ธันวาคม 2559 การจัดทำรายงานโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ของกระทรวงสาธารณสุข (13 ธ.ค. 59 : 16.04 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 658 ลว. 13 ธันวาคม 2559 แจ้งสรุปมติที่ประชุม การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 เรียน นพ.สสจ./ ผอ.รพศ. รพท. รพช. (13 ธ.ค. 59 : 14.27 น.)

- สธ 0241/ว 658 ลว. 13 ธันวาคม 2559 แจ้งสรุปมติที่ประชุม การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 เรียน ผอ.ศูนย์วิชาการ (13 ธ.ค. 59 : 14.27 น.)


- สธ 0241/ว 656 ลว. 13 ธันวาคม 2559 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 (13 ธ.ค. 59 : 11.27 น.)


 - Download เกณฑ์ประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว)


 - Download แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


- สำเนาคำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 ที่ 11/2559 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5 สั่ง ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 (13 ธ.ค. 59 : 09.35 น.)


- สธ 0241/ว 655 ลว. 9 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมพัฒนาระบบข้อมูลบริการสุขภาพ (9 ธ.ค. 59 : 16.42 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 650 ลว. 7 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมทบทวนปรับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ปี 2560 (8 ธ.ค. 59 : 11.54 น.)


- สธ 0241/ว 648 ลว. 6 ธันวาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์แผนไทย (7 ธ.ค. 59 : 15.44 น.)


- สธ 0241/ว 651 ลว. 8 ธันวาคม 2559 ขออนุเคราะห์ข้อมูลการมาใช้บริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขของบุคคลต่างด้าว ในปีงบประมาณ 2559

 Download แบบฟอร์มรายงานข้อมูลต่างด้าว


 ด่วนที่สุด Download ไฟล์เอกสารแผนงบลงทุนและความต้องการบุคลากร 5 ปี


 ด่วนที่สุด Download เอกสารประกอบการทำแผน งบลงทุน HR ที่สอดคล้องกับ SP (แผน HR ให้ส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ค่ะ)


เอกสาร Template และ สรุปตัวชี้วัด 96 ตัวชี้วัด

ไฟล์สรุปผล 5 คณะ ปี 59 รอบ 2 


 ด่วนที่สุด ตรวจสอบคำของบปี 2561 เขตสุขภาพที่ 5


Download เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแผนตรวจราชการปี 2560 30 พ.ย.59


Download ไฟล์นำเสนอประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 29 พ.ย. 59 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ.2559


Download ไฟล์นำเสนอประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 1 ธ.ค. 59 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


Download ไฟล์รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 22 พ.ย. 59 ณ ห้องประชุมพงษธา โรงพยาบาลโพธาราม


- สธ 0241/ว 645 ลว. 6 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหารเวชภัณฑ์ยา เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5/2559 (6 ธ.ค. 59 : 16.37 น.)


- สธ 0241/ว 643 ลว. 6 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) และการทำ Trauma audit ระดับเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 ครั้งที่ 1/2560 (6 ธ.ค. 59 : 15.54 น.)


- สธ 0241/ว 638 ลว. 29 พฤศจิกายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว เขตสุขภาพที่ 5 (30 พ.ย. 59 : 10.05 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 636 ลว. 24 พฤศจิกายน 2559 ขอเชิญประชุมการจัดทำแนวทางการเก็บตัวชี้วัดและแผนการการจัดการเชื้อดื้อยาเขตสุขภาพที่ 5 การพัฒนาระบบบริการ สาขาการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(สาขาที่ 15) (30 พ.ย. 59 : 10.07 น.) ด่วน


- สธ 0241/ว 635 ลว. 24 พฤศจิกายน 2559 ขอเชิญประชุม (30 พ.ย. 59 : 10.10 น.) ด่วน


- สธ 0241/ว 631 ลว. 22 พฤศจิกายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 11/2559 (24 พ.ย. 59 : 11.36 น.) ด่วนมาก


- สธ 0241/ว 627 ลว. 21 พฤศจิกายน 2559 ขอความอนุเคราะห์ยืนยันข้อมูลการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักและผู้ประสานงานหลักระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2560 (21 พ.ย. 59 : 10.57 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 624 ลว. 17 พฤศจิกายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 (18 พ.ย. 59 : 17.35 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 613 ลว. 14 พฤศจิกายน 2559 ข้อมูลประชากรที่ใช้ในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 (14 พ.ย. 59 : 17.26 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 612 ลว. 11 พฤศจิกายน 2559 ขอความร่วมมือรายงานการสนับสนุนให้ชาวนาจำหน่ายข้าวในสถานบริการ (12 พ.ย. 59 : 19.03 น.) ด่วนที่สุด

Download แบบฟอร์มรายงานการสนับสนุนให้ชาวนาจำหน่ายข้าวในสถานบริการ


- สธ 0241/ว 611 ลว. 11 พฤศจิกายน 2559 การบริหารตำแหน่งว่างของข้าราชการ (11 พ.ย. 59 : 18.58 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 607 ลว. 9 พฤศจิกายน 2559 ขอเชิญประชุมพิจารณาแผนงบลงทุน และพัฒนาบุคลากร 5 ปี เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2559 (10 พ.ย. 59 : 09.58 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 605 ลว. 8 พฤศจิกายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขต 5 ราชบุรีร่วมกับสปสช. (8 พ.ย. 59 : 14.19 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 603 ลว. 7 พฤศจิกายน 2559 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (8 พ.ย. 59 : 11.44 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 600 ลว. 4 พฤศจิกายน 2559 ขอเชิญประชุมพิจารณาแผนงบลงทุนและแผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2559 (4 พ.ย. 59 : 18.02 น.) ด่วนที่สุด


Download ไฟล์นำเสนอประชุมพิจารณาแผนงบลงทุนและแผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 3 พ.ย. 59


Download ไฟล์นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีและแผนปฏิบัติการปี 2560 วันที่ 2 พ.ย. 59


- สธ 0241/ว 595 ลว. 1 พฤศจิกายน 2559 ขอเชิญประชุมพิจารณาแผนงบลงทุนและแผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี เขตสุขภาพที่ 5 (1 พ.ย. 59 : 16.20 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 594 ลว. 1 พฤศจิกายน 2559 ขอเชิญประชุมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีและแผนปฏิบัติการปี 2560 (1 พ.ย. 59 : 16.20 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0228.04/32614 ลว. 14 ตุลาคม 2559 ประชุมวิชาการ Cadiac Network Forum ครั้งที่ 9 : หัวใจคนไทย ก้าวไกลสู่สากล (1 พ.ย. 59 : 10.20 น.)


- สธ 0203/ว 33079 ลว. 19 ตุลาคม 2559 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทางการบริหารของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 พ.ย. 59 : 10.20 น.)


- สธ 0241/ว 592 ลว. 28 ตุลาคม 2559 ขอเชิญประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 เขตสุขภาพที่ 5 (31 ต.ค. 59 : 13.40 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 591 ลว. 28 ตุลาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ครั้งที่ 1/2560 (30 ต.ค. 59 : 23.10 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 589 ลว. 26 ตุลาคม 2559 ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 5 (30 ต.ค. 59 : 23.08 น.) ด่วนที่สุด


-เอกสารคำอธิบายแบบฟอร์มจัดทำแผน วันที่ 27-28 ตุลาคม 2559

- ตัวอย่างแบบฟอร์มทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 27-28 ตุลาคม 2559


- การจัดทำแผนกำหนดยุทธศาสตร์ เรื่องประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาฯ 2560 เขตสุขภาพที่ 5 โดย นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5


- สธ 0241/ว 583 ลว. 25 ตุลาคม 2559 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ในระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 5 (25 ต.ค. 59 : 11.45 น.) ด่วนที่สุด Download เอกสารแนบ

(ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5


- สธ 0241/ว 582 ลว. 20 ตุลาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ครั้งที่ 7 และการทำ Trauma audit ระดับเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 ครั้งที่ 6/2559 (25 ต.ค. 59 : 11.40 น.) ด่วนที่สุด


- Final ยุทธศาสตร์ 20 ปี (22 ต.ค. 59 : 12.15 น.)


- สรุปตัวชี้วัดการตรวจราชการปี 60 (22 ต.ค. 59 : 12.15 น.)


- Download ไฟล์แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2561 - 2565 (20 ต.ค. 59 : 16.15 น.)


- Download ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 10/2559 (20 ต.ค. 59 : 12.55 น.)


- Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 9/2559 (19 ต.ค. 59 : 20.11 น.)


- Download ไฟล์นำเสนอการประชุมรับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ รพ.นครปฐม


- สธ 0241/ว 576 ลว. 18 ตุลาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 10/2559 เรียนเชิญท่านผู้ตรวจ ท่านสธน.และคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 5 (18 ต.ค. 59 : 17.01 น.) ด่วนที่สุด

- สธ 0241/ว 576 ลว. 18 ตุลาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 10/2559 เรียนเชิญท่านผู้ตรวจ เรียนเชิญท่านผอ.ศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 5 (18 ต.ค. 59 : 17.13 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0204.5/ว 2246 ลว. 14 ตุลาคม 2559 ขอเชิญประชุมรับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) สู่การปฏิบัติระดับเขตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 เรียนเชิญท่านสธน.และคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 5 (17 ต.ค. 59 : 13.54 น.) ด่วนที่สุด

- สธ 0204.5/ว 2246 ลว. 14 ตุลาคม 2559 ขอเชิญประชุมรับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) สู่การปฏิบัติระดับเขตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 เรียนเชิญท่านผอ.ศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 5 (17 ต.ค. 59 : 13.57 น.) ด่วนที่สุด


- one page ตรวจราชการปีงบ 60 สาขาไต

- one page ตรวจราชการปีงบ 60 สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

- นโยบายการพัฒนาระบบบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลด้านยาเสพติด

-ข้อสั่งการรองรับการพัฒนาระบบฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลด้านยาเสพติด

- แนวทางการพัฒนาระบบบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลด้านยาเสพติด


- สธ 0241/ว 569 ลว. 11 ตุลาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "สรุปผลการดำเนินงานตาม Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ประจำปี 2559" เละขอความร่วมมือส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานดีเด่น (14 ต.ค. 59 : 11.52 น.) ด่วนที่สุด


- Download เอกสารการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมรับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ รพ.ราชบุรี


- สธ 0204.5/ว 1096 ลว. 12 ตุลาคม 2559 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมรับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2 (12 ต.ค. 59 : 23.30 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 563 ลว. 10 ตุลาคม 2559 ขอรายชื่อคณะอนุกรรมการตามภารกิจ (12 ต.ค. 59 : 10.50 น.) เรียนเชิญท่านผู้ตรวจราชการและคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ด่วน

- สธ 0241/ว 563 ลว. 10 ตุลาคม 2559 ขอรายชื่อคณะอนุกรรมการตามภารกิจ (12 ต.ค. 59 : 10.50 น.) เรียนเชิญผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 5 ด่วน

- Download แบบฟอร์ม


- สธ 0241/ว 559 ลว. 7 ตุลาคม 2559 ขอเชิญประชุมติดตามกำกับงานตามแนวทางนโยบายกระทรวง ปี 2560 คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5 (7 ต.ค. 59 : 17.30 น.) ด่วนที่สุด


- Download เอกสารการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมรับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ รพ.นครปฐม


- สธ 0204.05/ว 1075 ลว. 4 ตุลาคม 2559 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมรับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 (4 ต.ค. 59 : 16.21 น.) ด่วนที่สุด -> Download แบบตอบรับ


- สธ 0241/ว 551 ลว. 3 ตุลาคม 2559 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวันดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะสุดท้ายโลก (World hospice and palliative care day 2016) (3 ต.ค. 59 : 16.32 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 550 ลว. 3 ตุลาคม 2559 รายงานความก้าวหน้าคำขอจัดตั้ง ปรับระดับ และขยายเตียงของหน่วยบริการสุขภาพ (3 ต.ค. 59 : 16.30 น.)


- สธ 0241/ว 548 ลว. 3 ตุลาคม 2559 เป้าหมายการบำบัดผู้เสพติดยาเสพติด ประจำปี 2560 (3 ต.ค. 59 : 16.23 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0204.05/ว 1072 ลว. 3 ตุลาคม 2559 ขอเชิญประชุมติดตามการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดสมุทรสาคร เรียนเชิญผู้อำนวยการศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 5 (3 ต.ค. 59 : 16.21 น.) ด่วนที่สุด

- สธ 0204.05/ว 1072 ลว. 3 ตุลาคม 2559 ขอเชิญประชุมติดตามการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดสมุทรสาคร เรียนเชิญท่านผู้ตรวจราชการและคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 5 (3 ต.ค. 59 : 16.20 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 542 ลว. 28 กันยายน 2559 ขอให้กรอกแบบฟอร์มผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (28 ก.ย. 59 : 15.05 น.) ด่วนที่สุด - Download เอกสารแนบ


- สธ 0241/ว 541 ลว. 28 กันยายน 2559 เชิญประชุมติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 5/2559 (28 ก.ย. 59 : 15.00 น.) ด่วนที่สุด


- สธ 0241/ว 539 ลว. 23 กันยายน 2559 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนบริการปฐมภูมิด้วยคลินิกหมอครอบครัว (primary care cluster) (26 ก.ย. 59 : 10.36 น.) ด่วนที่สุด


- Download เอกสารไฟล์นำเสนอการประชุมรสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5


- Download เอกสารไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559


- สธ 0241/ว 536 ลว. 20 กันยายน 2559 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาส 4 (23 ก.ย. 59 : 10.52 น.) ด่วนที่สุด ::เอกสารแนบ::


- สธ 0241/ว 525 ลว. 19 กันยายน 2559 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรียนเชิญท่านผู้ตรวจราชการและคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (19 ก.ย. 59 : 10.12 น.) ด่วนที่สุด

- สธ 0241/ว 526 ลว. 19 กันยายน 2559 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรียนเชิญผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 5 (19 ก.ย. 59 : 10.12 น.) ด่วนที่สุด

- Download เอกสารแบบตอบรับและแบบฟอร์มจองห้องพัก


- Download เอกสารการนำเสนอผลงานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 ในวันที่ 15-16 กันยายน 2559 (รวมไฟล์นำเสนอสรุปตรวจราชการ) (17 ก.ย. 59 : 14.34 น.) มาใหม่


- เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาและประเมินผลประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 19 - 20 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (17 ก.ย. 59 : 11.55 น.)


- สธ 0204.05/10284 ลว. 13 กันยายน 2559 ขอให้จัดสรรปรับเกลี่ยงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข,งบสนับสนุนพื้นที่เฉพาะและพื้นที่ยากลำบากในการบริหารจัดการ และงบบริการสร้างเสริมคุณภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้ที่ไม่ใช่สิทธิหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560 (14 ก.ย. 59 : 10.15 น.) ด่วนที่สุด - download เอกสารแนบ


- ที่ สธ 0241/ว 521 ลว. 13 กันยายน 2559 ขอเชิญประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบำบัดโรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี (13 ก.ย. 59 : 10.25 น.)


- download เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการค้นหาวัณโรคใน 6 กลุ่มเสี่ยง พื้นที่เขตสุขภาพที่5 ปีงบประมาณ 2559 ในวันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2559 (13 ก.ย. 59 : 15.35 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 517 ลว. 12 กันยายน 2559 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมติดตามแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8/2559 (13 ก.ย. 59 : 14.45 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 514 ลว. 6 กันยายน 2559 ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาทารกแรกเกิด เขตสุขภาพที่ 5 (9 ก.ย. 59 : 11.45 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 513 ลว. 6 กันยายน 2559ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาอายุรกรรม เขตสุขภาพที่ 5 (9 ก.ย. 59 : 11.45 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 512 ลว. 6 กันยายน 2559 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนทางการเงิน (PLANFIN) และใช้เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง (Financial Administration Index : FAI) สำหรับหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 (7 ก.ย. 59 : 13.45 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 509 ลว. 5 กันยายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 5 (6 ก.ย. 59 : 16.15 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 507 ลว. 5 กันยายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระดับเขต 5 ครั้งที่ 4 (5 ก.ย. 59 : 11.47 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 506 ลว. 5 กันยายน 2559 หลักเกณฑ์และกรอบค่าใช้จ่ายที่ใช้งบประมาณของสักนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (5 ก.ย. 59 : 11.46 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 505 ลว. 5 กันยายน 2559 การยกระดับมาตรฐาการขับรถพยาบาลให้ปลอดภัย (5 ก.ย. 59 : 11.45 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 504 ลว. 5 กันยายน 2559 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ กรณีอุทกภัย (5 ก.ย. 59 : 11.45 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 503 ลว. 5 กันยายน 2559 ขอส่งข่าวการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของเขตสุขพที 5 (5 ก.ย. 59 : 11.45 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 502 ลว. 5 กันยายน 2559 ความคุ้มครองอุบัติเหตุทางถนน กรณีการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล (5 ก.ย. 59 : 11.44 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 501 ลว. 5 กันยายน 2559 ขอเชิญประชุมและวางแผนการดำเนินงาน Service Plan สาขาสุขภาพจิต จิตเวช และยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 5 (10 ก.ย. 59 : 18.46 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 498 ลว. 1 กันยายน 2559 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการค้นหาวัณโรคใน 6 กลุ่มเสี่ยงพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2559 (1 ก.ย. 59 : 14.54 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 496 ลว. 1 กันยายน 2559 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการค้นหาวัณโรคใน 6 กลุ่มเสี่ยงพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2559 (1 ก.ย. 59 : 14.52 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 495 ลว. 31 สิงหาคม 2559 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาส 4 (1 ก.ย. 59 : 11.35 น.) - ดาวน์โหลดรายงาน


- ที่ สธ 0241/ว 451 ลว. 1-6 สิงหาคม 2559 เชิญประชุมติดตามนิเทศประเมินผล ครั้งที่ 2 (31 ส.ค. 59 : 10.16 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 478 ลว. 24 สิงหาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาและประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารจักการด้สนการเงินการคลังหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2559 (31 ส.ค. 59 : 12.52 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 488 ลว. 26 สิงหาคม 2559 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ NCD Forum 2016 “ร่วมกันดูแลไต เชื่อมโยงไทยดูแลโรคเรื้อรัง” (29 ส.ค. 59 : 10.02 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 487 ลว. 26 สิงหาคม 2559 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (29 ส.ค. 59 : 10.02 น.)  ด่วนที่สุด Download


- ที่ สธ 0241/ว 486 ลว. 26 สิงหาคม 2559 ขอความอนุเคราะห์ ติดตามกากับการจัดส่งข้อมูลรายการยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (29 ส.ค. 59 : 10.02 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 489 ลว. 22 สิงหาคม 2559 เชิญประชุมติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8/2559 (26 ส.ค. 59 : 15.15 น.) ด่วนที่สุด

- ที่ สธ 0241/ว 485 ลว. 26 สิงหาคม 2559 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่5 ครั้งที่ 8/2559 เรื่องติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือกออกเขตสุขภาพที่ 5 (26 ส.ค. 59 : 15.12 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 477 ลว. 23 สิงหาคม 2559 ขอแจ้งเปลี่ยนเวลาการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8/2559 (24 ส.ค. 59 : 11.23 น.) ด่วนที่สุด

- ที่ สธ 0241/ว 470 ลว. 22 สิงหาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8/2559 เรียนเชิญผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 5 (22 ส.ค. 59 : 12.29 น.) ด่วนที่สุด

- ที่ สธ 0241/ว 470 ลว. 22 สิงหาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8/2559 เรียนเชิญท่านผู้ตรวจราชการและคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (22 ส.ค. 59 : 12.32 น.) ด่วนที่สุด


- Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 7/2559 (25 ส.ค. 59 : 07.02 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 479 ลว. 24 สิงหาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 5 (24 ส.ค. 59 : 15.50 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 473 ลว. 22 สิงหาคม 2559 ส่งผลงานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 (23 ส.ค. 59 : 09.35 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 461 ลว. 17 สิงหาคม 2559 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 (19 ส.ค. 59 : 10.35 น.) ด่วนที่สุด

- ที่ สธ 0241/ว 460 ลว. 17 สิงหาคม 2559 ขอเชิญประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 (19 ส.ค. 59 : 10.34 น.) ด่วนที่สุด

- Download ไฟล์ข้อมูลสิ่งที่ส่งมาด้วยสำหรับ งานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 (19 ส.ค. 59 : 10.39 น.) มาใหม่


- ที่ สธ 0241/ว 466 ลว. 22 สิงหาคม 2559 ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่การประชุมติดตามการดำเนินงานการคัดกรอง ค้นหา ผู้ป่วย MDR-TB ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 (22 ส.ค. 59 : 11.35 น.) ด่วนที่สุด

- ที่ สธ 0241/ว 465 ลว. 19 สิงหาคม 2559 เชิญประชุมติดตามการดำเนินงานการคัดกรอง ค้นหา ผู้ป่วย MDR-TB ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 (19 ส.ค. 59 : 14.29 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 459 ลว. 17 สิงหาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ปีงบประมาณ 2559 (18 ส.ค. 59 : 13.27 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 457 ลว. 17 สิงหาคม 2559 ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยบริการ (18 ส.ค. 59 : 10.37 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 454 ลว. 16 สิงหาคม 2559 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Surgical problems and respiratory distress in neonate : common disease and management (16 ส.ค. 59 : 16.21 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 452 ลว. 16 สิงหาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ครั้งที่ 6 และทำ Trauma Audit ระดับเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 ครั้งที่ 5/2559 (16 ส.ค. 59 : 15.21 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0204.05 /ว 843 ลว. 5 สิงหาคม 2559 การขอข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม ที่นำเข้าระบบ HDC (15 ส.ค. 59 : 10.03 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 411 ลว. 5 สิงหาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล (ใหม่) เขตสุขภาพที่ 5 (16 ส.ค. 59 : 10.49 น.) มาใหม่


- ที่ สธ 0241 /ว 447 ลว. 11 สิงหาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกรมการแพทย์ ปี 2559 "เส้นทางความสำเร็จกับความเป็นเลิศทางการแพทย์" (15 ส.ค. 59 : 09.44 น.) มาใหม่


- ที่ สธ 0241 /ว 416 ลว. 5 สิงหาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 5" (9 ส.ค. 59 : 20.58 น.) มาใหม่


- ที่ สธ 0241 /ว 427 ลว. 9 สิงหาคม 2559 ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินงานของคณะแพทย์ที่ปรึกษาด้านดารรักษาโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 (9 ส.ค. 59 : 12.12 น.) มาใหม่


- สธ 0241/ว 423 ลว. 8 สิงหาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ (8 ส.ค. 59 : 14.30 น.)


- สธ 0241/ว 415 ลว. 5 สิงหาคม 2559 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบนมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช/ยาเสพติดภาวะเร่งด่วน(Acute care) (8 ส.ค. 59 : 9.11 น.)


- ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรเขตบริการสุขภาพที่ 5 สาขาอุบัติเหตุ ปี 2559 (4 ส.ค. 59 : 15.11 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 408 ลว. 3 สิงหาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานกองทุนพัฒนาระบบข้อมูลบริการผู้ป่วยนอกส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ระดับเขต ครั้งที่ 3 ปี 2559 (3 ส.ค. 59 : 09.37 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 400 ลว. 1 สิงหาคม 2559 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (Advance Trauma Life Support : ATLS) (2 ส.ค. 59 : 11.42 น.)


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2/2559 จังหวัดเพชรบุรี (2 ส.ค. 59 : 11.21 น.) มาใหม่


- ที่ สธ 0241/ว 382 ลว. 27 กรกฎาคม 2559 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ กรณีอุทกภัย (2 ส.ค. 59 : 11.19 น.)


- ที่ สธ 0204.05 /ว 782 ลว. 27 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญประชุมคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ของเขตสุขภาพที่ 5 เชิญ นพ.สสจ. (28 ก.ค. 59 : 11.35 น.) 

- ที่ สธ 0204.05 / ว782 ลว. 27 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญประชุมคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ของเขตสุขภาพที่ 5 เชิญ ผอ.รพศ./รพท. (28 ก.ค. 59 : 11.35 น.) 


- ที่ สธ 0241 / ว381 ลว. 27 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 5 (28 ก.ค. 59 : 11.25 น.) 


- ที่ สธ 0241 / ว380 ลว. 27 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญอบรมการรับ – ส่งต่อผู้ป่วยระดับเขต เขตสุขภาพที่ 5 (28 ก.ค. 59 : 11.25 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241 / ว379 ว. 26 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 5 (27 ก.ค. 59 : 9.32น.)


- ที่ สธ 0241 / ว370 ว. 21 กรกฎาคม 2559 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมหลักสูตรการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 5 (25 ก.ค. 59 : 14.10น.)


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2/2559 จังหวัดสมุทรสาคร (25 ก.ค. 59 : 10.40 น.) มาใหม่


- Download slide ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 (25 ก.ค. 59 : 10.45 น.)


- ที่ สธ 0241 / ว369 ลว. 21 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโปรแกรม “ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล HDC เขตสุขภาพที่ 5" ระยะที่ 2 (21 ก.ค. 59 : 16.09 น.)


- ที่ สธ 0241 / ว367 ลว. 21 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ Service Plan 5 สาขาหลัก ปี 2559 ของเขตสุขภาพที่ 5 (21 ก.ค. 59 : 13.25 น.) ด่วนที่สุด


- ที่เอกสารประกอบการประชุม CKD Clinic ระดับปฐมภูมิ และการอบรมฟื้นฟูการให้บริการ CKD Clinic และบูรณาการงาน NCD/CKD (20 ก.ค. 59 : 17.35 น.) 


- ที่ สธ 0241 / ว366 ลว. 15 กรกฎาคม 2559 ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 7/2559 เรียน คณะกรรมการ (15 ก.ค. 59 : 14.35 น.) ด่วนที่สุด

- ที่ สธ 0241 / ว366 ลว. 15 กรกฎาคม 2559 ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 7/2559 เรียน ผอ.ศูนย์วิชาการ (15 ก.ค. 59 : 14.35 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241 /ว 361 ลว. 12 กรกฎาคม 2559 ขอข้อมูลข้าราชการเกษียณอายุราชการ (12 ก.ค. 59 : 14.00 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0312 / 1888 ลว. 8 กรกฎาคม 2559 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมศัลยแทพย์ในการให้เคมีบำบัด ให้ผู้สนใจส่งแบบตอบรับโดยตรงที่สถาบัน (15 ก.ค. 59 : 16.15 น.) 


- ที่ สธ 0241 / ว365 ลว. 14 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายฯ ระดับเขต (15 ก.ค. 59 : 11.25 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241 / ว362 ลว. 14 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 7/2559 (14 ก.ค. 59 : 11.55 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241 / ว 315 ลว. 21 มิถุนายน 2559 ขอส่งคู่มือเกณฑ์มาตรฐานการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (22 มิ.ย. 59 : 13.04 น.) ด่วนที่สุด

- Download คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์


- ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2560 (ตั้งแต่ 8-31 กรกฏาคม 2559) มาใหม่


-ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน (12 ก.ค. 59 : 11.45 น.)


- ที่ สธ 0241 / ว359 ลว. 12 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญประชุมติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 7/2559 (12 ก.ค. 59 : 10.55 น.) ด่วน


- ที่ สธ 0241 / ว360 ลว. 12 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญประชุมติดตามแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกพื้นที่รอยต่อกรุงเทพมหานคร กับเขตสุขภาพที่ 5(12 ก.ค. 59 : 10.55 น.) ด่วน


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2/2559 จังหวัดนครปฐม (8 ก.ค. 59 : 15.00 น.) มาใหม่


- ที่ สธ 0204.05 / ว713 ลว. 6 กรกฎาคม 2559 เชิญประชุมการวางแผนตรวจคัดกรองและรักษา MDR-TB ในเขตสุขภาพที่ 5 (ครั้งที่ 2) เรียน นพ. สสจ. (6 ก.ค. 59 : 15.35 น.)

- ที่ สธ 0204.05 / ว713 ลว. 6 กรกฎาคม 2559 เชิญประชุมการวางแผนตรวจคัดกรองและรักษา MDR-TB ในเขตสุขภาพที่ 5 (ครั้งที่ 2) เรียน ผอ.รพศ/รพท. (6 ก.ค. 59 : 15.35 น.)


- ที่ สธ 0241 / ว343 ลว. 4 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหารเวชภัณฑ์ยา เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2559 (6 ก.ค. 59 : 10.55 น.)


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2/2559 จังหวัดราชบุรี (5 ก.ค. 59 : 15.00 น.) มาใหม่


- ที่ สธ 0241 / ว320 ลว. 28 มิถุนายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการเครือข่าย สร้างสุขภาพดีวิถีไทย เขตสุขภาพที่ 5 (4 กรกฎาคม 59 : 14.25 น.)


- ที่ สธ 0241 / ว327 ลว. 29 มิถุนายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอและระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 5 (29 มิ.ย. 59 : 16.25 น.)


- ที่ สธ 0241 / ว326 ลว. 29 มิถุนายน 2559 ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาทารกแรกเกิดเขตสุขภาพที่ 5 (29 มิ.ย. 59 : 16.25 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241 / ว324 ลว. 28 มิถุนายน 2559 แผนการนำยางพาราไปใช้ในการดำเนินโครงการของกระทรวงสาธารณสุข (29 มิ.ย. 59 : 09.35 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241 / ว323 ลว. 28 มิถุนายน 2559 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานการจัดบริการทางการแพทย์และสังคมให้กับผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม (29 มิ.ย. 59 : 09.35 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241 / 322 ลว. 28 มิถุนายน 2559 ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานการพัฒนาโรงพยาบาล ในระบบ Quality Service Clean (QSC) (29 มิ.ย. 59 : 09.35 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241 / ว293 ลว. 13 มิถุนายน 2559 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการ CKD Clinic ระดับปฐมภูมิ (28 มิ.ย. 59 : 09.45 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241 / ว292 ลว. 13 มิถุนายน 2559 ขอเชิญบุคลากรอบรมฟื้นฟูการให้บริการ CKD Clinic และบูรณาการงาน NCD/CKD (28 มิ.ย. 59 : 09.45 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241 / ว 298 ลว. 15 มิถุนายน 2559 แจ้งคำสั่งและขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดโค

รงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้สนวิชาการ เขตสุขภาพที่ 5 (24 มิ.ย. 59 : 14.45 น.)


- ที่ สธ 0241 / ว 318 ลว. 22 มิถุนายน 2559 ขอเชิญประชุมติดตามแก้ไขสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6/2559 (23 มิ.ย. 59 : 15.45 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241 / ว 316 ลว. 22 มิถุนายน 2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (23 มิ

.ย. 59 : 09.10 น.) 


- Download slide ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 21 มิถุนายน 2559 (22 มิ.ย. 59 : 13.45 น.)


- ที่ สธ 0241 / ว 309 ลว. 20 มิถุนายน 2559 เชิญประชุมติดตามนิเทศประเมินผล (22 มิ.ย. 59 : 10.30 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241 / ว 312 ลว. 20 มิถุนายน 2559 ขอเชิญประชุมบริหารจัดการงบประมาณธาลัสซีเมีย (22 มิ.ย. 59 : 10.25 น.) ด่วนที่สุด


- Download รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (Provider board) ครั้งที่ 5/2559 (20 มิ.ย. 59 : 15.45 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 303 ลว. 16 มิถุนายน 2559 ขอเชิญเข้ารับการอบรมวิทยากรเชี่ยวชาญด้านแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ และค่ากลาง (16 มิ.ย. 59 : 14.35 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0204.05/ว 641 ลว. 15 มิถุนายน 2559 การวางแผนตรวจคัดกรองและรักษา MDR-TB ในเขตสุขภาพที่ 5 เชิญ นพ.สสจ. ทุกแห่งในเขตสุขภาพที 5 (16 มิ.ย. 59 : 13.30 น.)  ด่วนที่สุด

- ที่ สธ 0204.05/ว 641 ลว. 15 มิถุนายน 2559 การวางแผนตรวจคัดกรองและรักษา MDR-TB ในเขตสุขภาพที่ 5 เชิญ ผอ.รพศ/รพท. ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 5 (16 มิ.ย. 59 : 13.30 น.)  ด่วนที่สุด

- ที่ สธ 0204.05/ว 641 ลว. 15 มิถุนายน 2559 การวางแผนตรวจคัดกรองและรักษา MDR-TB ในเขตสุขภาพที่ 5 เชิญ สสอ. และ ผู้เข้าร่วมประชุม (16 มิ.ย. 59 : 13.30 น.)  ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 301 ลว. 15 มิถุนายน 2559 ขอเชิญประชุมการทำยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี (16 มิ.ย. 59 : 09.24 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 300 ลว. 15 มิถุนายน 2559 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน และปฏิรูปด้านสาธารณสุขสำหรับกลุ่มสหวิชาชีพ (15 มิ.ย. 59 : 16.24 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 299 ลว. 15 มิถุนายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6/2559(15 มิ.ย. 59 : 15.24 น.)  ด่วนที่สุด

- ที่ สธ 0241/ว 299 ลว. 15 มิถุนายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 6/2559 เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ (15 มิ.ย. 59 : 15.24 น.)  ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 297 ลว. 13 มิถุนายน 2559 ขอเชิญประชุมเพื่อปรึกษาหารือและวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาระบบรับ –ส่งต่อผู้ป่วย เขตสุขภาพที่ 5 (15 มิ.ย. 59 : 00.04 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0204.05/ว 622 ลว. 13 มิถุนายน 2559 ติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนาระบบงาน ระดับเขต (13 มิ.ย. 59 : 16.25 น.) ด่วนที่สุด


- ที่ สธ 0241/ว 290 ลว. 13 มิถุนายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) และการทำ Trauma audit ระดับเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 ครั้งที่ 4/2559 (13 มิ.ย. 59 : 09.48 น.) ด่วนที่สุด


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2/2559 จังหวัดประจวบคีรีขันธ (10 มิ.ย. 59 : 9.10 น.) มาใหม่


- ที่ สธ 0241/ว 287 ลว. 8 มิถุนายน 2559 การประเมินโรงพยาบาลสะอาดปลอดภัย ปราศจากเชื้อ (9 มิ.ย. 59 : 15.00 น.) มาใหม่


- ที่ สธ 0241/ว 286 ลว. 8 มิถุนายน 2559 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม “การประกวดคลินิกโรคไตเรื้อรังดีเด่น” ประจำปี 2559 (9 มิ.ย. 59 : 15.00 น.) มาใหม่


- กำหนดการการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2/2559 จังหวัดกาญจนบุรี (8 มิ.ย. 59 : 12.40 น.) มาใหม่


- ที่ สธ 0241/ว 276 ลว. 6 มิถุนายน 2559 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะ คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 5 (6 มิ.ย. 59 : 21.53 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 275 ลว. 6 มิถุนายน 2559 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะ คณะทำงานประเมินระบบบริการศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 5 (6 มิ.ย. 59 : 21.49 น.)


- ที่ สธ 0204/ว 1046 แจ้งกำหนดการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 ระหว่างเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2559 (6 มิ.ย. 59 : 18.12 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 271 ลว. 2 มิถุนายน 2559 ขอเชิญบุคลากรอบรมฟื้นฟูการให้บริการ CKD Clinic และบูรณาการงาน NCD/CKD (3 มิ.ย. 59 : 16.59 น.) ด่วนมาก


- Download เอกสารบัญชีรายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ของสบรส. ปี 2559


อ่านเพิ่มเติม...

 

คำสั่ง

 

- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำเขตสุขภาพที่ 5 (20 ก.พ. ุจ : 16.19 น.)


- สธ 0241/ว 656 ลว. 13 ธันวาคม 2559 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 (13 ธ.ค. 59 : 11.27 น.)


- สำเนาคำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 ที่ 11/2559 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5 สั่ง ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 (13 ธ.ค. 59 : 09.35 น.)


- สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2292/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 5


- ที่ สธ 0241/ว 276 ลว. 6 มิถุนายน 2559 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะ คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 5 (6 มิ.ย. 59 : 21.53 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 275 ลว. 6 มิถุนายน 2559 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะ คณะทำงานประเมินระบบบริการศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 5 (6 มิ.ย. 59 : 21.49 น.)


- ที่ สธ 0201.042.4/ว 88 ลว. 29 มกราคม 2559 เรื่องการแต่งตั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 (29 ม.ค. 59 : 17.02 น.)


- สำเนาคู่ฉบับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 575/2559 เรื่องแต่งตั้งคณกรรมการจัดงานรณรงค์วันไตโลก เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 ( 4 มี.ค. 59 : 17.02 น.)


- สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3321/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5


อ่านเพิ่มเติม...

ปฏิทินการดำเนินงาน

เมษายน 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

บทความน่าสนใจ

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

 

 ระบบติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 5

 

 ระบบ GIS พิกัดบ้านผู้ป่วย CVD risk เขตสุขภาพที่ 5

 

พิกัดรายงานสถานการณ์ ช่วงสงกรานต์ ปี 2560

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

LogoICT 14

Logo cgd

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Download File

Downloadfile

Download ยุทธศาสตร์ เขต 5

DownloadFileRegion5

ติดตามข่าวสาร

หากท่านต้องการได้รับข่าวสารจากเขตสุขภาพที่ 5 เรามีช่องทางการติดต่อ ดังนี้

 

ที่อยู่

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5
อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 5
429 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 0 3232 3014
โทรสาร : 0 3232 3015
อีเมล์ : region5rb@hotmail.com , region5rb@gmail.com
หน้าห้องผู้ตรวจราชการ
โทร. 0 2590 1607
โทรสาร. 0 2591 8530

ห้องผู้ตรวจราชการ
โทร. 0 2590 1585