icon66


กำหนดการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2561

 inspec111


 

ประชาสัมพันธ์

  200w  Download คำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 8 - 12 ปี 2561 (เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับชำนาญการพิเศษ) (21 ก.พ. 61 :09.47น.)

  200w  Download คำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 13 -17 ปี 2561 (เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับชำนาญการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง) (21 ก.พ. 61 :09.47น.)


      - วิธีล้างผักง่ายๆ ช่วยลดสารตกค้างจากยาฆ่าแมลง   รายละเอียด

      - รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2561   รายละเอียด

      - ครม.เห็นชอบระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ   รายละเอียด

      - ประกาศการดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(หน่วยงาน ในราชการบริหารส่วนกลาง)  รายละเอียด   เพิ่มเติมคลิก...

      - ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน   รายละเอียด

      - ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต”   รายละเอียด

      - ประชาสัมพันธ์ประกาศคุณสมบัติการรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์ ”   รายละเอียด

      - ขอแจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน 2560”   รายละเอียด

     - พรบ. การสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560​ ”  รายละเอียด

     - แบบฟอร์มรายงานผลการรณรงค์บริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย(Update) Download

     - คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 


เอกสาร Download 

Download สไลด์ประกอบการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ปีงบประมาณ 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2561 (15 ก.พ 61 : 10.28น.)

 อ่านเพิ่มเติม... 

หนังสือราชการ

- ด่วนที่สุด สธ 0205/ว 596 ลว 22 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องส่งสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ (PA) ปีงบประมาณ 2561 (23 ก.พ. 61 :10.11น.)


-  สธ 0230/ว 250 ลว 22 กุมภาพันธ์ 25611 เรื่อง ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2561 (20 ก.พ. 61 :14.42น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 248 ลว 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5 (22 ก.พ. 61 :14.25น.)

-  ที่ สธ 0230/ว 246 ลว 21 กุมภาพันธ์ 25611 เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (20 ก.พ. 61 :14.25น.)


    Download สไลด์ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่2/2561 (21 ก.พ. 61 :09.24น.)


-  ที่ พบ 0032.2/ว 000923 ลว 20 กุมภาพันธ์ 25611 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2561  (20 ก.พ. 61 :14.51น.)

         Download คำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศฯ (20 ก.พ. 61 :14.51น.)

-  ที่ สธ 0230/ว 235 ลว 19 กุมภาพันธ์ 25611 เรื่อง ขอความร่วมมือให้เสนอชื่อนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2561 (20 ก.พ. 61 :10.00น.)

-  ที่ สธ 0230/ว 211 ลว 16 กุมภาพันธ์ 25611 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงกาอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planing (รุ่นที่ 4) (20 ก.พ. 61 :10.00น.)

-  ที่ สธ 0230/ว 236 ลว 19 กุมภาพันธ์ 25611 เรื่อง ขอส่งสรุปการประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 7/2561 (20 ก.พ. 61 :09.20น.)

-  ที่ สธ 0219/ว 483 ลว 13 กุมภาพันธ์ 25611 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในการประชุม APACRS 2018 (20 ก.พ. 61 :09.14น.)


- ด่วนที่สุด สธ 0230 /ว 167 ลว 9 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ครั้งที่ 1/2561 (19 ก.พ. 61 :16.30น.)

-  ที่ สธ 0132/981 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบต่างด้าวและชนกลุ่มน้อย เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่1/2561 (19 ก.พ. 61 :10.61น.)

-  ที่ สธ 0241/ว 1198 ลว 6 กุมภาพันธ์ 25611 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "การบริจจาคอวัยวะ ในผู้ป่วยสมองตาย"15 (19 ก.พ. 61 :09.00น.)


- ด่วนที่สุด 0208.02/ว 497 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดอัตรากำลังลงกรอบโครงสร้าง ในส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคและการวางแผนกำลัง คนด้านสุขภาพ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ครั้งที่ 2) (16 ก.พ. 61 :14.37น.)

-  ศธ 6593(4)/0127 ลว 17 มกราคม 25611 เรื่อง ขอเชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้น "โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิคครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560 (16 ก.พ. 61 :12.00น.)

-  ที่ สธ 0213/37077 ลว 8 มกราคม 25611 เรื่อง ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร (Executive Development Program)รุ่นที่ 14 และ 15 (16 ก.พ. 61 :12.00น.)


Download สไลด์ประกอบการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ปีงบประมาณ 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2561 (15 ก.พ 61 : 10.28น.)

- ด่วนมาก สธ 0230/ว 195 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2561 (ศวก)  (15 ก.พ. 61 :10.18น.)

- ด่วนมาก สธ 0230/ว 195 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2561   (15 ก.พ. 61 :10.18น.)


-  สธ 0230/ว 169 ลว 9 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ Smart Hospital เขตสุขภาพที่ 5 (05 ก.พ. 61 :15.32น.)

-  สธ 0230/ว 167 ลว 9 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2561 (05 ก.พ. 61 :15.27น.)


-  ที่ สธ 0220.05/314 ลว 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลให้แพทย์พี่เลี้ยงในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทไปปฏิบัติงาน (08 ก.พ. 61 :16.22น.)

- ด่วนมาก พพ 0032.2/ว 000754 ลว 7 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเชื่อมต่อ Thai COC (แก้ไขสถานที่)  (08ก.พ. 61 :14.33น.)


-  ที่ กจ 0032.202/140/1100 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 5 (07 ก.พ. 61 :14.17น.)

-  สธ 0205.05/ว 408 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ข้อสั่งการการดำเนินการ Smart Hospital สำหรับเขตสุขภาพที่ 5 (07 ก.พ. 61 :14.00น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0209.08/ว 20 ลว 3 มกราคม 2561 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   (07 ก.พ. 61 :10.30น.)


- ด่วนที่สุด สธ 0230 /ว 140 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ  (06 ก.พ. 61 :19.00น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0230 /ว 140 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือส่งคำศัพท์เพื่อจัดทำพจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ 2561  (06 ก.พ. 61 :19.00น.)

         Download แบบฟอร์มการกรอกคำศัพท์ (06 ก.พ. 61 :19.00น.)

-  รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2561 (06 ก.พ. 61 :10.23น.)


- ด่วนที่สุด สธ 0205.05/ว 2711 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แจ้งปรับกำหนดวันตรวจราชการและนิเทศงาาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี  (05 ก.พ. 61 :15.54น.)

-  สธ 0230/ว 114 ลว 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอส่งสรุปการประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 5/2561 (05 ก.พ. 61 :13.00น.)


-  สธ 0230/ว 89 ลว 29 มกราคม 2561 เรื่องขอส่งสรุปการประชุม Monday Conference R 5 ครั้งที่ 4/2561 (30 ม.ค. 61 :10.51น.)


Download คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 4317/2560 ลว 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 (29 ม.ค. 61 :11.51น.)

Download คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3562/2560 ลว 9 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 (29 ม.ค. 61 :11.51น.)

 

- ด่วนที่สุด สธ 0205.05/1819 ลว 22 ธันวาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการ เดินทางไปราชการ
จังหวัดขอนเเก่น  (29 ม.ค. 61 :10.23 น.)


- ด่วนที่สุด สธ 0205.05/1819 ลว 25 มกราคม 2561 เรื่อง การขับเคลือนการดำเนินงานตามนโยบาย Smart Hospital เขตสุขภาพที่ 5  (25 ม.ค. 61 :15.49 น.)

- สธ 0205.14/256 ลว 19 มกราคม 2561 เรื่อง ส่งสรุปมติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  (25 ม.ค. 61 :13.48 น.)

-ด่วนที่สุด พบ 0032.2/ว 000489 ลว 24 มกราคม 2561 เรื่อง การจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย ระดับเขต พ.ศ.2555-2560 (Regional Health Profile 2012-2017)  (25 ม.ค. 61 :9.09 น.)

         Download แบบตาราง (Template) รายงานข้อมูลสุขภาพคนไทยระดับเขตฯ ;
(25 ม.ค. 61 :9.09 น.)


-  ศธ 0514.11.1/ว 6393 ลว 7 ธันวาคม 2560 เรื่อง โครงการฝึกอบรม "การวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ (22 ม.ค. 61 :17.00น.)

-ด่วนที่สุด สธ 0230/ ว 50 ลว 18 มกราคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560  (18 ม.ค. 61 :11.33น.)

-ด่วนที่สุด สธ 0230/ ว 43 ลว 18 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบธรรมภิบาลและคุณภาพบริการภาครัฐ ด้านพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ ด้านสุขภาพ (HA) เขตสุขภาพที่ 5  (18 ม.ค. 61 :11.33น.)

-ด่วนที่สุด สธ 0230/ ว 45 ลว 18 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5   (18 ม.ค. 61 :11.33น.)

-ด่วนที่สุด สธ 0230/ ว 49 ลว 18 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการพัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบ One Day Surgery (ODS)   (18 ม.ค. 61 :11.28น.)

ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 52 ลว 18 มกราคม 2561 เรื่อง ขอข้อมูลการจัดบริการคัดกรอง บำบัดฟื้นฟูและติดตามผู้ป่วยยาเสพติดของสถานพยาบาล   (18 ม.ค. 61 :11.16น.)


-  สธ 0312/3151 ลว 27 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรทางการเเพทย์เข้าอบรม (17 ม.ค. 61 :11.25น.)

-  นร 1205.1/1772 ลว 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 (17 ม.ค. 61 :11.05น.)

ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 34 ลว 16 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2561 (คกก.)  (17 ม.ค. 61 :08.00น.)

ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 34 ลว 16 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2561 (ศวก.)  (17 ม.ค. 61 :08.00น.)


-  สธ 0230/ว 35 ลว 16 มกราคม 2561 เรื่อง แจ้งสรุปมติที่ประชุม การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 12/2560 (16 ม.ค. 61 :16.34น.)

ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 29 ลว 12 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เขตสุขภาพที่ 5  (16 ม.ค. 61 :10.54น.)

ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 24 ลว 12 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล  (15 ม.ค. 61 :13.25น.)


ด่วนที่สุด รบ 0230 ว 20 ลว 11 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน Smart Hospital เขตสุขภาพที่ 5  (12 ม.ค. 61 :10.25น.)


-  รบ 0032.2/01/ ว 17 ลว 5 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาทารกแรกเกิด เขตสุขภาพที่ 5  (11 ม.ค. 61 :11.47น.)


-  สธ 0230/ว 18 ลว 10 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรม (Chief Pharmacy OFFicer) เขตสุขภาพที่ 5  (10 ม.ค. 61 :13.00น.)

-  พบ 0032.2/ว 000115 ลว 9 มกราคม 2561เรื่อง ขอเชิญประชุม "การพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล" เขตสุขภาพที่ 5  (10 ม.ค. 61 :11.40น.)

         Download สำเนาคำสั่งคณะทำงาน IT ฯ ที่ 11/2559 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559;(10 ม.ค. 61 :11.40น.)

-  สธ 0235.3(2)/ว 204 เรื่อง วารสารควบคุมโรค ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2560  (10 ม.ค. 61 :09.52น.)


- ด่วนที่สุด พบ. 0032.2/ว. 000006 ลว 3 มกราคม 2561 เรื่อง ขออนุญาติให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลต่อเนื่อง (Thai COC) (08 ม.ค. 61 : 10.20น.)


-  สธ 0707.03/1312 ลว 25 ธันวาคม 2560 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฯ (04 ม.ค. 61 :09.45น.)


-  สธ 0211/35729 ลว 13 ธันวาคม 2560 เรื่อง การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (29 ธ.ค. 60 :09.55น.)


-  สธ 0230/ว 1327 ลว 22 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอให้เสนอชื่อแพทย์ต้นแบบแพทยสภา (28 ธ.ค. 60 :11.27)


-  สธ 0230/ว 1329 ลว 25 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอส่งสรุปการประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 35/2560 (25 ธ.ค. 60 :15.12.)


-  สธ 0205.04/ 17279 ลว 13 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทยระดับเขต พ.ศ. 2555 - 2560 ครั้งที่ 1/2560 (20 ธ.ค. 60 :15.48น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ ว 1324 ลว 20 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 12/2560  (20 ธ.ค 60 : 11.00)

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ ว 1324 ลว 20 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 12/2560 (ศวก.)  (20 ธ.ค 60 : 11.00)


-  สธ 0230/ว 1319 ลว 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง แจ้งสรุปมติที่ประชุม การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 11/2560 (19 ธ.ค. 60 : 14.42น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ ว 1316 ลว 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ RDU เขตที่ 5(สสจ.)  (19 ธ.ค 60 : 13.45.)

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ ว 1316 ลว 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ RDU เขตที่ 5 (รพศ. รพท.) (19 ธ.ค 60 : 13.45.)

-  สธ 0230/ว 1321 ลว 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุ เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3/2560 (19 ธ.ค. 60 : 11.58น.)

- ด่วนที่สุด กค 0416.4/ว 474 ลว 14 ธันวาคม 2560 เรื่อง ชี้แจงและเตรียมความพร้อมการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชน ในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล  (19 ธ.ค 60 : 10.06.)

-  สธ 0205.05/ว 7650 ลว 18 ธันวาคม 2560 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 5 (19 ธ.ค. 60 : 09.48น.)


-  สธ 0230/ว 1310 ลว 18 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอส่งสรุปการประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 34/2560 (18 ธ.ค. 60 : 14.52น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ ว 1306 ลว 15 ธันวาคม 2560 เรื่อง แจ้งแก้ไขหนังสือขอเชิญเข้ารับการอบรมเรื่องแก้ไขสำเนาหนังสือด่วนที่สุดกรมการแพทย์ สถาบันมะเร็จแห่งชาติ  (18 ธ.ค 60 : 09.51น.)


-  สธ 0230/ว 1302 ลว 14 ธันวาคม 2560 เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 5 (15 ธ.ค. 60 : 08.37น.)


- ด่วนที่สุด พบ 0032.2/ ว 007263 ลว 14 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมกำหนดแนวทางดำเนินงาน Smart Hospital เขตสุขภาพที่ 5 (14 ธ.ค 60 : 16.28น.)

-  สธ 0230/ว 1299 ลว 13 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 (14 ธ.ค. 60 : 13.28น.)

-  สปสช 5.37/ว 501 ลว 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง เชิญประชุมติดตามประเมินผลการเข้าถึงบริการตามสิทธิประโยชน์การฝากครรภ์คุณภาพ (14 ธ.ค. 60 : 09.56น.)

-  สส 0032.2/ว 13232 ลว 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 5 (13 ธ.ค. 60 : 18.28น.)


- ด่วนที่สุด กำหนดการประชุมรับฟังผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ปี 2560 และทิศทางการขับเคลื่อนงานตาม PA ของเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561 โดย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ชาตรี บานชื่น) วันที่ 12 ธันวาคม 2560  (11 ธ.ค 60 : 15.28น.)


-  สธ 0209.08/ว 827 ลว 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือในการเผยแพร่สัญญษประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (08 ธ.ค. 60 : 13.56น.)

-  สธ 0230/ว 1296 ลว 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง การจัดสรรอัตรากำลังพนักงานราชการ (08 ธ.ค. 60 : 11.38น.)


- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1291 ลว 7 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 20 (Oncology Nursing Course) (07 ธ.ค 60 : 16.36น.)


- คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1674/2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตาม ผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 (07 ธ.ค 60 : 10.01น.)

 

- ด่วนมาก สธ 0230/ว 1276 ลว 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือติดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการสุขภาพรายเขต (06 ธ.ค 60 : 14.07น.)


- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1278 ลว 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ปี 2560 และทิศทางการขับเคลื่อนงานตาม PA ของเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2560 (05 ธ.ค 60 : 13.56น.)


-  สธ 0230/ว 1275 ลว 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอส่งสรุปการประชุม Monday Conference R5 ครั้งที่ 33/2560 (04 ธ.ค. 60 : 14.05น.)


อ่านเพิ่มเติม

หนังสือราชการเดือนพฤษภาคม 2560 - เดือนพฤศจิกายน 2560  อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือราชการเดือนมกราคม 2560- เดือนพฤษภาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

 

 

 

 

คำสั่ง

 

- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำเขตสุขภาพที่ 5 (20 ก.พ. ุจ : 16.19 น.)


- สธ 0241/ว 656 ลว. 13 ธันวาคม 2559 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 5 (13 ธ.ค. 59 : 11.27 น.)


- สำเนาคำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 ที่ 11/2559 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5 สั่ง ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 (13 ธ.ค. 59 : 09.35 น.)


- สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2292/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 5


- ที่ สธ 0241/ว 276 ลว. 6 มิถุนายน 2559 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะ คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 5 (6 มิ.ย. 59 : 21.53 น.)


- ที่ สธ 0241/ว 275 ลว. 6 มิถุนายน 2559 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะ คณะทำงานประเมินระบบบริการศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 5 (6 มิ.ย. 59 : 21.49 น.)


- ที่ สธ 0201.042.4/ว 88 ลว. 29 มกราคม 2559 เรื่องการแต่งตั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 (29 ม.ค. 59 : 17.02 น.)


- สำเนาคู่ฉบับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 575/2559 เรื่องแต่งตั้งคณกรรมการจัดงานรณรงค์วันไตโลก เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2559 ( 4 มี.ค. 59 : 17.02 น.)


- สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3321/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5


อ่านเพิ่มเติม...

ปฏิทินการดำเนินงาน

กุมภาพันธ์ 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

LogoICT 14

Logo cgd

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์เขตสุขภาพ 1-13

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Download File

Downloadfile

Download ยุทธศาสตร์ เขต 5

DownloadFileRegion5

ติดตามข่าวสาร

หากท่านต้องการได้รับข่าวสารจากเขตสุขภาพที่ 5 เรามีช่องทางการติดต่อ ดังนี้

 

ที่อยู่

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5
อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 5
429 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 0 3232 3014
โทรสาร : 0 3232 3015
อีเมล์ : region5rb@hotmail.com , region5rb@gmail.com
หน้าห้องผู้ตรวจราชการ
โทร. 0 2590 1607
โทรสาร. 0 2591 8530

ห้องผู้ตรวจราชการ
โทร. 0 2590 1585